11. Kalkınma Planı açıklandı! İşte denizcilik sektörünü ilgilendiren maddeler

  • 10.07.2019-11:53
  • - Son Güncelleme 10.07.2019-11:56
  • /
  • 0

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Plan, uzun bir çalışma sonucu hazırlanırken, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütleri hazırlıklara katıldı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen "vatandaş anketi" yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan planın önceliklerine dair fikir ve öneriler alındı.

Planın, Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olması öngörülürken, vizyonu "Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" olarak belirlendi.

11. Kalkınma planında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara yükselmesi öngörülürken kişi başına düşen milli gelirin 12 bin 484 dolar çıkması ihracatın 226,6 milyar dolar ulaşması ve işsizlik oranının yüzde 9,9 düzeyinde olması hedefleniyor.

11. Kalkınma Planında Denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren bir çok madde de yer alıyor.

Planda sektörü ilgilendiren maddeler şu şekilde:

MTA, YURT DIŞINDA ARAMA VE ARAŞTIRMA YAPACAK

Madencilikte önemli bir yeri olan linyit kömürüne yönelik arama faaliyetleri sonucunda, 2013 yılında 14,1 milyar ton olan görünür linyit kömürü rezervi 2018 yılı itibarıyla 18,9 milyar tona çıkarılmıştır. Maden rezervlerimizin uluslararası standartlarda envanterinin çıkarılması ve belgelendirilmesi, ayrıca maden arama, araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından üretilen yer bilimleri verilerinin arşivlenerek tekrar kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ruhsat sahaları dâhil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlanmıştır. Bu kapsamda, 2012 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından alınan sismik araştırma gemisine ilaveten, 2017 ve 2018 yıllarında gelişmiş iki sondaj gemisi temin edilmiş, ayrıca büyük ölçüde yerli imkânlarla inşa edilen bir sismik araştırma gemisi daha faaliyetlerine başlamıştır. Küresel ölçekli ve rekabet gücü yüksek madencilik şirketleri oluşturulması amacıyla, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) yurt dışında arama ve araştırma yapmasına ve bu amaçla şirket kurmasına imkân veren düzenleme yapılmıştır.

SONDAJ ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞACAK

KKTC’nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğal gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak, 2023 yılı sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26’ya çıkarılacaktır.

DENİZYOLU TAŞIMA PAYLARI ARTACAK

Plan döneminde, lojistik ve ulaştırma altyapısı geliştirilerek yurt içi ve yurt dışı üretim ve tüketim merkezlerinin birbirine bağlanması ve farklı ulaştırma türlerinin entegre edilmesi yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Otoyol dâhil 3.591 km bölünmüş yol, 325 km yüksek hızlı demiryolu, İstanbul Havalimanı dâhil üç adet yeni havalimanı ve kentlerde toplu taşımaya yönelik olarak 249 km raylı sistem hattı tamamlanmış, planlanan üç ana limandan Filyos Limanının altyapısında çalışmalar yürütülmüştür. 2018 yılsonu itibarıyla demiryollarında elektrikli hatlarda yüzde 43, sinyalli hatlarda ise yüzde 45 seviyesine ulaşılmış olup, hâlihazırda önemli ölçekte elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları sürmektedir. Karayollarının geometrik ve fiziki standartları iyileştirilmesine rağmen karayolu trafik güvenliğinin iyileştirilmesi ihtiyacı önemini korumaktadır. Yük ve yolcu taşımalarında ulaştırma türleri arasında karayolu baskın yapı devam etmiş olup ulaştırma yatırımlarında yük taşımacılığının ve demiryolunun odağa alınması ihtiyacı devam etmektedir. Ulaştırma sistemindeki entegrasyon, verimlilik, öngörülebilirlik ve özellikle gümrük hizmetlerindeki iyileşme istenen seviyeye çıkarılamamış ve Lojistik Performans Endeksinde gerileme yaşanmıştır. Bu kapsamda, lojistik maliyetlerin düşürülmesi, imalat sanayiinin ve ticaretin geliştirilmesiyle ülkemizin rekabet gücünün artırılabilmesi için kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi, demiryolu ve denizyolu taşıma paylarının artırılması; hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir, öngörülebilir ve entegre bir lojistik ve ulaştırma sisteminin tesis edilmesi yönündeki ihtiyaç devam etmektedir.

 

ÖNEMLİ YÜK NOKTALARINA LOJİSTİK MERKEZLER KURULACAK

Modlar arası taşımacılığın yaygınlaştırılması ve sanayinin rekabet gücünün artırılmasını teminen petro-kimya tesisleri, otomotiv sanayiine yönelik imalat tesisleri ile liman, OSB ve maden sahaları başta olmak üzere önemli yük merkezlerine hizmet edecek iltisak hatları ve lojistik merkezler tamamlanacak, yük taşımacılığında demiryolunun payı artırılacaktır.

38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 km uzunluğunda iltisak hattı yapılacaktır.

LİMANLARINA ERİŞİM DEMİRYOLU İLE KOLAYLAŞACAK

Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep demiryolu hattı tamamlanarak imalat sanayii sektörlerinin Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına erişimi kolaylaştırılacaktır.

Aliağa-Çandarlı-Bergama-Soma ve Çandarlı Limanı Demiryolu Bağlantısı tamamlanarak bölgedeki imalat sanayii sektörlerinin liman bağlantısı sağlanacak ve ihracat süreçleri etkinleştirilecektir.

Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur demiryolu hattının yapımına başlanacak, Antalya Limanına yük taşımacılığı odaklı demiryolu bağlantısı sağlanacaktır.

Torbalı-Kemalpaşa-Alsancak Limanı demiryolu projesi tamamlanarak imalat sanayiinde faaliyet gösteren bölge işletmelerinin limanlara etkin bir şekilde erişimi sağlanacaktır.

Adapazarı-Karasu Limanları ve sanayi tesisleri ile demiryolu bağlantısı tamamlanacaktır.

BÜYÜK LİMAN YATIRIMLARI...

Türkiye’nin bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi ve Kuşak ve Yol Girişimi güzergâhında etkin olmasını teminen büyük liman yatırımları tamamlanacaktır.

Filyos Limanının yapımı tamamlanacaktır.Doğu Akdeniz bölgesinde, Ortadoğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecektir.

Ege hinterlandına hizmet edecek Çandarlı Limanı hayata geçirilecektir.

Türkiye’nin coğrafi avantajından en iyi şekilde faydalanarak modlar arası (intermodal) ve çok modlu (multimodal) uygulamaların geliştirilmesi; demiryolu ve denizyolu taşıma paylarının artırılması; hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir ve entegre bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesiyle lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması temel amaçtır.

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞİMİ SAĞLANACAK VE FİNANSAL DESTEK VERİLECEK

Türk sahipli deniz ticaret filosunun gelişimi sağlanacaktır.

Türk sahipli filonun gelişimine yönelik uzun vadeli ve düşük faizli finansal destek mekanizması oluşturulacaktır.

DENİZ TEKNOLOJİLERİ VE SANAYİSİ TEKNİK KOMİTESİ KURULACAK

Deniz teknolojileri ve gemi yan sanayimizin rekabet gücünün artırılması amacıyla Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesi kurulacak, sektörde yer alan firmalarda Ar-Ge ve yenilik kültürü geliştirilerek yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanacaktır.

ELEKTRİKLİ GEMİLERE DÖNÜŞÜM 

Ülkemizde yakın mesafe yolcu ve araç taşımacılığında kullanılan gemilerin çevre ve enerji dostu tam elektrikli gemilere dönüştürülmesine yönelik program başlatılacak ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılması desteklenecektir.

YENİ YAT LİMANLARI YAPILACAK

Deniz turizmine katkı sağlamak üzere, talebe ve doğal özelliklere uygun projelendirilmiş yat limanlarının yapılabilir bulunması halinde KÖİ modeli ile hayata geçirilmesi sağlanacak, Plan döneminde başlanacak yat limanı yatırımları ile yat bağlama kapasitesinde yaklaşık 4.500 yatlık kapasite artışı gerçekleştirilecektir.

İSTANBUL, KRUVAZİYER TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMDA OLACAK

İstanbul’u kruvaziyer seyahatin başlangıç - bitiş noktası yapmak amacıyla yeni bir kruvaziyer liman yapılacaktır.

FSRU GEMİSİ VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ

Doğal gazda, kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğinin artırılması amacıyla yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi temin edilecek ve FSRU bağlantı sistemleri tamamlanacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR LİMAN UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Ülkemizdeki kamu ve özel sektörün liman yatırımları bütüncül bir bakış açısıyla koordine edilecek ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir liman uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Küçük ölçekli, dağınık, verimsiz ve hizmet kalitesi düşük liman altyapısının önüne geçilebilmesini teminen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilgili kurumlar koordine edilerek gerekli tedbirler alınacaktır.

Liman hizmet kalemleri tanımlanarak tüm limanlarda standart hale getirilecektir.

Liman operasyonlarında enerji verimliliğinin artırılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik Yeşil Liman uygulamaları desteklenecektir.

Limanlara girişte tek kart uygulamasına geçilecektir.

KAYNAK: TURKDENİZ.COM


Son Haberler

;