Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

  • 15.04.2019-04:10
  • - Son Güncelleme 15.04.2019-04:10
  • /
  • 0

"Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE I —
10/6/2009 tarihli ve 27254 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 — (l) Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 47 nci maddesine, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 653 üncü ve 796 ncı maddelerine ve 10/3/1954 tarihli ve 6368 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. ”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Bölge Koordinatör Tabipliği:” ibaresi "Bölge Baştabipliği:” şeklinde, (h) bendinde yer alan "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürünü,” ibaresi "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genci Müdürünü,” şeklinde, (ı) bendinde yer alan "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,” ibaresi "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genci Müdürlüğünü,” şeklinde ve (s) bendinde yer alan "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün” ibaresi "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün” şcklindc değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Aym Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bölge Koordinatör Tabiplikleri” ibaresi "Bölge Baştabiplikleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aym Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bölge baştabiplerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 — (l)
Bölge baştabipliklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)    Sorumluluk bölgesindeki bağlı merkezlerde hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için gerekli kontrol, denetim ve eğitim çalışmalarını yapmak, denetim faaliyet sonuçlarını her ay düzenli olarak bildirmek,

b)    Genel Müdürlük ile bölgesindeki kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini koordine etmek, bölgesindeki toplantılarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

c)    Bölge baştabiplikleri personeli ve bölgelerinc bağlı bulunan merkez personelinin yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini usulüne uygun ve hizmeti aksatmayacak biçimde kullanmalarını sağlamak ve takibini yapmak,

ç) Birimlerde hizmetin verim ve kalitesini yükseltmek üzere gerekli planlamaları yapmak, tedbirleri almak ve
Genci Müdürlük ile birlikte koordineli olarak uygulanmasını sağlamak,

d)    Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapmaktır.”

MADDE 5 — Aym Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Merkezlerin idaresi

MADDE 8 — (l) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesinden ve yaptırılmasından sorumlu olarak merkezde görev yapan tabiplerden birisini sorumlu tabip olarak görevlendirir. Tabip yoksa diğer sağlık görevlilerinden birisini sağlık idare amiri olarak görevlendirir.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan "Bölge Koordinatör Tabibince” ibaresi "Bölge Baştabibince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Limanlara sığınan gemilere yapılacak işlemler

MADDE 16 — (l ) 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazctc'dc yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyen gemiler, merkezin izin ve gözetiminde, serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilir.

(2) Bir limana sığınan gemilerin sağlık patcntalarına gerektiğinde geminin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı şeklinde şerh konulur.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Bölge Koordinatör Tabibine” ibaresi "Bölge Baştabibine” şcklindc değiştirilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "48” ibaresi "168” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "48” ibaresi "168” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

TURKDENİZ.COM


Son Haberler

;