Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ''yeni çevre mevzuatını'' yayınladı!

  • 13.07.2019-06:14
  • - Son Güncelleme 13.07.2019-06:29
  • /
  • 0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ''yeni çevre mevzuatını'' yönetmeliği Resmi Gazete de yayınladı.


İŞTE O YÖNETMELİK:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK 
FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Başvurularda ilgililerden aşağıdaki belgelere sahip olma şartları aranır:
a) Çevre görevlisi belgesi başvurusunda:
1) Eğitim durumunu gösteren lisans ve/veya lisansüstü diploma/mezun olduğunu gösterir belge.
2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.
b) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi başvurusunda:
1) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.
c) Çevre danışmanlık yeterlik belgesi başvurusunda:
1) Firmanın, çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.
(2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu, ilgili tarafından elektronik ortamdan alınır ve sisteme yüklenilir.
(3) Belge başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Başvuruda istenilen belgeler, Bakanlık ve söz konusu kurum/kuruluşların veri tabanı alt yapılarında gerekli entegrasyon sağlanıncaya kadar istenmeye devam edilecek olup, gerekli entegrasyon sağlandıktan sonra kurum/kuruluşların elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3B ve Ek-3C’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’nin (b) ve (j) maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Özel laboratuvar şirketinin faaliyet alanın çevresel ölçüm, analiz ve raporlama vb. olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi Bakanlıkça incelenir.”
“j) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi,”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (z) ve (aa) bentleri eklenmiştir.
“b) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Proje İlerleme Raporu hazırlamak ve sunmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları,”
“p) Denetim: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin, kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların bütününü,”
“z) Proje İlerleme Raporu: ÇED Olumlu Kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın başlangıç, inşaat ve işletme sonrasına ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren raporu,
aa) İzleme: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, Proje İlerleme Raporuna göre yapılan değerlendirmeleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Proje sahibi tarafından yetkilendirilen, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar Ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını Bakanlığa sunar.
 (2) ÇED Gereklidir Kararı verilen projeler için, proje sahibi tarafından yetkilendirilen, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇED Başvuru Dosyası Bakanlığa sunulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla, proje sahibi tarafından yetkilendirilen Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından; Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı Bakanlığa sunulur. Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedeli proje sahibi tarafından ödenir.” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkra eklenmiştir.
“(1) Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Nihai ÇED Raporu ve/veya “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve denetler.”
“(5) ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’ nu, Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik yöntem Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/3/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (c), (d), (e), (g), (h)  ve  (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirküleri.”
“d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesi.
e) Araç sürücülerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyeti, telefonu ve e-posta adresi.”
“g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).”
“h) ATSS ile yapılan sözleşme.
ı) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşme.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Araç ruhsatı.”
“ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE 
KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE
PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM VE KURULUŞLARIN ASGARİ 
ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ 


MADDE 1 – 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar sistem üzerinden Bakanlığa yapacakları başvuruda aşağıdaki belgeleri sunar. Bakanlık, belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister.”
“e) Başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

8 Temmuz 2019 PAZARTESİ    Resmî Gazete    Sayı : 30825


Son Haberler

;