GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGEDE DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGEDE DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteğine İlişkin Genelgede süreç, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyecek.

adscode

 

Bu yılın Ağustos ayından Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteğinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair usul ve esasları belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan usul ve esaslar şu şekilde:

17 Ağustos tarihli 5973 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık yurt dışı temsilcisi: Ticaret Müşaviri/Ataşesi veya Bakanlık tarafından ilgili ülkede görevlendirilen Bakanlık temsilcisini,

b) Destek yönetim sistemi (DYS): Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

c) İlişkili kişi: • Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin kendi ortaklarını, • Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları, • Ortakların eşlerini, • Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını,

ç) İncelemeci kuruluş: Şirketin üyesi bulunduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğini,

d) Karar: 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı,

e) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, 

f) Nitelikli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa istinaden elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Destek Başvurusu ve Ödeme Destek Başvurusu MADDE 4 – (1) Bu Genelge kapsamında şirketlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için Ek 1’de belirtilen belgelerle birlikte ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde incelemeci kuruluşa DYS üzerinden başvurulur.

(2) Destek kapsamında talep edilen her türlü bilgi ve belgenin DYS aracılığıyla iletilmesi gerekir. Başvuru sahibine yapılacak bildirimler DYS aracılığıyla yapılır. Destek sürecine ilişkin başvuruların alınması, incelenmesi ve sonuçlandırılması kapsamındaki tüm iş ve işlemler DYS üzerinden gerçekleştirilir. DYS üzerinden yapılan tüm başvuru ve bildirimlerde DYS üzerindeki başvuru ve bildirim tarihleri esas alınır. (3) Bu Genelge kapsamında DYS üzerinden ibraz edilen her türlü belgenin asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde başvuru sahibince saklanması zorunludur. Eksik belgelerin tamamlanması

MADDE 5 – (1) Bakanlık veya incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde DYS üzerinden iletilmesi talep edilen eksik bilgi/belgelerin; şirkete bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde tamamlanmaması halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Üç aylık süre Bakanlık veya incelemeci kuruluş tarafından DYS üzerinden yapılan bildirim tarihiyle başlar; şirketin DYS üzerinden ilgili bilgi/belgeyi Bakanlığa/incelemeci kuruluşa iletmesi ile sona erer.

(2) Eksik tamamlama süresinin bitimini müteakip, incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde ilk eksik bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi/belgelerin bulunması halinde, incelemeci kuruluş Bakanlığın uygun görüşünü alarak söz konusu eksik bilgi/belgenin tamamlanmasını teminen 1 defaya mahsus üç aya kadar ilave süre verebilir.

Ödeme esasları MADDE 6 – (1) Şirketlerin, bu Genelge kapsamında destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemenin bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir.

(2) Uluslararası standartlarda bankacılık sisteminin yerleşmediği ülkelerde bankacılık sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için; ödeme belgesinin o ülke şartlarında muteber olduğuna ilişkin belge, Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunulmak üzere ilgili incelemeci kuruluş tarafından DYS üzerinden iletilir. (3) Ödemenin şirkete ait kredi veya hesap kartı ile peşin veya taksitle yapılması durumunda sunulacak kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinin aslı veya banka onaylı nüshası olmalıdır. Kredi veya hesap kartı ile yapılan ödemelerde ödeme tarihi kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinde belirtilen işlem tarihidir. 

(4) Çek ile yapılan ödemelerde hesap ekstresinin veya ödeme dekontunun ibrazı zorunlu olup; süre, çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki ödeme tarihi esas alınarak hesaplanır. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

(5) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

(6) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak TL olarak ödenir. Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır.

(7) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer almayan ülke para birimlerine istinaden yapılan kur hesaplamalarında Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

Mahsup MADDE 7 – (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki şirketin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama re’sen yapılır veya belge talep edilir.

(2) Şirketin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş miktarı hesaplanır.

(3) Destek ödemesi yapılacak şirketin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma, bakiye kalırsa başvuru sahibine ödeme yapılır.

b) Hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.

c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketleri İlgilendiren Diğer Hükümler Yurt dışında düzenlenen belgelerin onaylanması

MADDE 8 – (1) Bu Genelge kapsamında şirketler tarafından yapılan destek başvurularında sunulması gereken ve yurt dışında düzenlenmiş olan tüm belgeler, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkedeki Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayına tabidir. Bu belgeler, ilgili incelemeci kuruluş tarafından DYS üzerinden belgelerin düzenlendiği yerde görevlendirilmiş Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunulur. Türkiye’de düzenlenen belgeler için Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayı aranmaz.

(2) Bakanlık yurt dışı temsilcisi, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş yurt dışı belgeleri de onaylayabilir. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile DYS üzerinden ibraz edilmesi ve tercümelerin yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmektedir. İngilizce olarak düzenlenen belgelerin tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır. İlgili incelemeci kuruluşun gerek gördüğü durumlarda İngilizce metinlerin tercümesi talep edilebilir.

(3) Bakanlık yurt dışı temsilcisinin belgelere ilişkin verdiği onay, belgenin ilgili ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve harcamanın ortalama rayice uygun olduğu hususlarını kapsar.

(4) Harcamaya ilişkin belgelerin düzenlendiği ülke ile faaliyetin gerçekleştiği ülke farklı ise, harcama belgelerinin onayı söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır.

(5) Düzenlenen bir sözleşmede hizmet alınan taraf yabancı ise söz konusu sözleşme, yabancı şirketin yerleşik olduğu ülkedeki Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunulmak üzere ilgili incelemeci kuruluş tarafından DYS üzerinden iletilir.

(6) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı ve başka bir ülkenin Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından akreditasyonun da sağlanmadığı yerler ile Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayı gerektiren evrakı ülkedeki diğer bir Bakanlık yurt dışı temsilcisi onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. Ülkede başka Bakanlık yurt dışı temsilcisi bulunmadığı takdirde ise onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 9 – (1) Bu Genelge kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir.

(2) Harcama belgelerinin rayice uygunluğu konusundaki değerlendirme, yurt dışında düzenlenen belgelerde Bakanlık yurt dışı temsilcisi, yurt içinde düzenlenen belgelerde ise incelemeci kuruluş tarafından yapılır.

(3) Rayice uygun olmadığı tespit edilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler KEP adresinin kullanımı

MADDE 10 –

(1) DYS üzerinden sunulamayan ve incelemeci kuruluş tarafından doğrudan ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru yapan şirkete ait KEP adresi aracılığıyla incelemeci kuruluş KEP adresine iletilmesi gerekir.

(2) İncelemeci kuruluş, DYS üzerinden yapılacak bildirimler hariç olmak üzere yapacağı tüm bildirimleri başvuru yapan şirkete KEP adresi aracılığıyla yapar. İncelemeci kuruluş kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(3) KEP aracılığıyla iletilen başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsile yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/incelemeci kuruluş Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.

(4) DYS üzerinden sunulamayan ve incelemeci kuruluş tarafından doğrudan ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belge, bu madde kapsamında belirlenen kriterler çerçevesinde sunulmaması halinde incelemeci kuruluş tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Yetki MADDE 11 –

(1) Bu Genelgede düzenlenen hususlara ilişkin talimat vermeye, bu Genelgede yeni ek ihdas etmeye, bu Genelgenin mevcut eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.