DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİNE EKLEME YAPILDI

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE YETKİLERİNE EKLEME YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerine güncelleme yapıldı.

7 Nisan Tarihli Resmi Gazete'de bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi başlıklı değişiklikler şu şekilde:

Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri

Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ise deniz yolu yük taşımacılığı zincirinde diğer görev yapanların ve gemi adamlarının mesleki yeterlik şartları ile gemi adamlarının sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, gemi adamlarının istihdamını desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, deniz trafiğinin kıyıdan takibi, kontrolü, düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik her türlü gemi takip sistemi için gerekli teknik altyapıyı kurmak olarak tanımlandı.

Kurum, gemi, deniz ve içsu araçlarından kaynaklı deniz ve hava kirliliğini önlemek amacıyla gerekli izleme ve denetimleri yapacak, acil müdahaleye hazırlıklı olma ve hazırlıklı olunmasını sağlayacak ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ile depolama istasyonlarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyebilecek.

Türk deniz ticaret filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücünün artırılması için politika, strateji ve hedef belirleyerek gerekli tedbirleri alacak olan Kurum, dünyadaki deniz taşımacılığıyla ticaret filosu istatistiklerini takip edecek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlayacak, bu çerçevede Türk deniz ticaret filosu için kısa, orta ve uzun vadeli plan hazırlayıp uygulayacak, Türkiye'deki deniz ve içsu taşımacılığıyla deniz ticaret filosu ve Türk Boğazları'ndaki deniz trafiğine ilişkin istatistikleri tutacak ve yayımlayacak.

Denizyolu yapılan yük dahil her türlü yük taşımacılığı faaliyetinin uluslararsı sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılmasını temin etmek ve yükleme emniyetini sağlamak için gerekli usül ve esasları belirlemek, kıyı tesisleri dahil bu alanda faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları yetkilendirmek ve denetlemek, deniz ticaretinin gerektirdiği gözetim hizmetlerine ilişkin usül ve esasları belirleyecek.

Denizyolu yük taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılmasına yönelik tedbirler alacak.

Denizcilik ve bağlı sektörlere yönelik finans kaynaklarının çeşitlendirilmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren kurum, kuruluş, fon ve enstitüler ile işbirliği yapacak.

TURKDENİZ.COM