GÜMRÜK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ

GÜMRÜK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ

7440 sayılı kanun kapsamında, gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7440 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ, 31 Aralık 2022 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi amme alacakları ile idari para cezalarını kapsıyor.

Ödenecek kapsam dahilindeki alacaklara 2023 yılı Mart ayı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı %0.75 olarak belirlendi.

Tebliğle bu kapsamda kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan, itiraz/istinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar ile kesinleşmemiş idari para cezaları, inceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler, beyan edilmeyen gümrük alacaklarının yapılandırılarak tahsiline ilişkin usuller açıklandı.

Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Mayıs'a kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunması gerekiyor. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak.

Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek. Bu talep, ödenmesi gereken tutarların ödenmesine engel teşkil etmeyecek. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulan borçlara ilişkin dava açılamayacak.

HABERİN KAYNAĞI: EKONOMİM