DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA İHRACAT HÜKMÜNDE KUMANYA VE İHRAKİYE TESLİMLERİ İLE İLGİLİ YENİ GENELGE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA İHRACAT HÜKMÜNDE KUMANYA VE İHRAKİYE TESLİMLERİ İLE İLGİLİ YENİ GENELGE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İhracat Teslimleri Genelgesi kapsamında yaşanan sorunların ardından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 2013/28 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak, 2021/22 Sayılı Genelge yayınlandı.

Buna göre;

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliği'nin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinin ihracat hükmünde olduğu, Anılan Kanunun 71 inci maddesi hükümleri uyarınca, gümrük idarelerinin basitleştirilmiş usulle beyanda bulunulmasına izin vermelerinin mümkün olduğu, bu çerçevede, ihracat rejiminde beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesine ilişkin usul ve esasların, Gümrük Yönetmeliği'nin 156 ncı maddesinde düzenlendiği, mezkur Kanunun 150 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliğine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkili bulundukları, Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımdaki eşyadan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliği'nin 418 inci maddesi çerçevesinde yapılan kumanya, yakıt, yağlayıcı madde ile işletme ve donatım eşyası teslimlerinde 2021/22 Sayılı Genelge'de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacağı, hususları belirtilmektedir.

Kaynak: TURKDENİZ.COM