DENİZDE CAN VE MAL KORUMA KANUNU HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI...

DENİZDE CAN VE MAL KORUMA KANUNU HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI...

Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu Hakkındaki yapılan değişiklikler, 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

adscode

Kanun üzerinde yapılan değişiklikler şu şekilde:

19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San5at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bin" ibaresi "kırk bin", "yirmibeşbin" ibaresi "iki milyon", "beşyüz" ibaresi "yirmi bin" ve "beşbin" ibaresi "iki yüz bin" şeklinde değiştirildi.

10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi.

Bu Kanunda yazılı sebeplerle;

a) Yolculuğuna izin verilmemiş,
b) Denize elverişlilik belgesi almamış,
c) Denize elverişlilik belgesi İdare tarafından iptal edilmiş,
d) Belgesinin süresi geçmiş veya İdarece uzatılmamış, 

olmasına rağmen sefere çıkmış ticaret gemileri ile ulusal veya uluslararası mevzuat gereğince mecburi belgelere sahip olmayan ticaret gemileri derhal seferden alıkonularak en yakın elverişli limana veya deniz alanına çekilir, bütün masraflar donatan tarafından karşılanır. Ayrıca, gemi donatanına;

1) 18 GT'ye kadar gemilere iki bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arası,

2) 18 GT'den 50 GT'ye kadar altı bin Türk Lirası ile on iki bin Türk Lirası arası,

3) 50 GT'den 150 GT'ye kadar on iki bin Türk Lirası ile yirmi bin Türk Lirası arası,

4) 150 GT'den 500 GT'ye kadar olan gemilere otuz bin Türk Lirası ile altmış bin Türk Lirası arası,

5) 500 GT'den 3000 GT'ye kadar olan gemilere altmış bin Türk Lirası ile yüz elli bin Türk Lirası arası,

6) 3000 GT'den 10000 GT'ye kadar olan gemilere yüz elli bin Türk Lirası ile üç yüz bin Türk Lirası arası,

7) 10000 GT'den büyük gemilere üç yüz bin Türk Lirası ile bir buçuk milyon Türk Lirası arası,

İdari para cezası verilir. Gemiyi sevk ve idare eden kaptana bu cezaların onda biri ayrıca verilir. Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi ve limanda tutulması, barınması, yük ve yolcuların gidecekleri yere götürülmesi dolayısıyla oluşan bütün masraflar ile İdari para cezaları eksiksiz olarak ödendiği veya İdari para cezası tutan kadar süresiz ve şartsız teminat gösterildiği takdirde 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde gemi serbest bırakılır."

Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi ve limanda tutulması, barınması, yük ve yolcuların gidecekleri yere götürülmesi dolayısıyla oluşan bütün masraflar ile İdari para cezaları eksiksiz olarak ödendiği veya İdari para cezası tutan kadar süresiz ve şartsız teminat gösterildiği takdirde 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde gemi serbest bırakılır."

4922 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

Yolcu taşımasına izin verilmemesine rağmen yolcu taşıyan veya 11 inci maddeye göre belirlenen gemi sertifikalarında veya denize elverişlilik belgesinde belirtilen taşıma haddinden (DWT) fazla yolcu ve yükle yolculuk yapan gemi derhal seferden alıkonulur ve gemi donatanına 20 nci maddede belirtilen hadlerin iki katı tutarında İdari para cezası verilir.

İlk idari yaptırım kararının uygulandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı ihlalin tekrarlanması halinde geminin denize elverişlilik belgesine ve İdare tarafindan düzenlenen belge ve ruhsatnamelerine el konulur, gemi bir ay süreyle seferden alıkonulur ve gemi donatanına 20 nci maddede belirtilen hadlerin üç katı tutarında idari para cezası verilir.

İkinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılan üçüncü ihlalde geminin belgeleri iptal edilir, gemi bir yıl süreyle seferden alıkonulur ve 20 nci maddede belirtilen hadlerin dört katı oranında idari para cezası verilir.

Bu madde uyarınca donatana uygulanan İdari para cezalarının onda biri, ayrıca gemiyi sevk ve idare eden kaptana da uygulanır. Ancak artırımlı İdari para cezası uygulanması durumunda kaptan, önceki ihlalleri gerçekleştiren kaptanla aynı değilse kaptana uygulanacak idari para cezası artırmışız miktarlar üzerinden hesaplanır.

Bu madde uyarınca seferden alıkonulan gemi, mülki idare amirliği koordinesinde belirlenen en yakın elverişli limana çekilir. Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi, limanda tutulması, barınması, yük ve yolcuların gidecekleri yere götürülmesi, fazla yükünün boşaltılması dolayısıyla oluşan bütün masraflar donatan tarafindan karşılanır.

Bu madde uyarınca uygulanan idari para cezalarının eksiksiz olarak ödenmesi veya idari para cezası tutan kadar süresiz ve şartsız teminat gösterilmesi, beşinci fikrada belirtilen masrafların eksiksiz olarak ödenmesi, alıkonulma süresinin sona ermesi ve 4 üncü madde hükümlerinin yerine getirilmesi halinde gemi serbest bırakılır. Alıkonulma süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde kaptan veya donatanın bu madde hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması halinde geminin satışına ve masrafların tahsiline yönelik 20 nci madde hükümleri uygulanır.

Yetkili olmadığı halde yükleme markasının yerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Donatanın kanuna aykırı emrine uymuş olması, kaptanı sorumluluktan kurtarmaz."