DÜZENLİ GEMİ SEFERLERİNE İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ...

DÜZENLİ GEMİ SEFERLERİNE İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ...

Türkiye'deki kıyı tesisleri arasında ve yurt dışındaki kıyı tesislerine yönelik araç veya yolcu taşıyan gemilerle yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

adscode

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kıyı Tesisleri Arasında Düzenli Sefer Yapacaklara Dair Resmi Gazete'de yayımlananan hükümler şu şekilde:

Genel kurallar

MADDE 5- (1) İşletmeciler, kıyı tesislerimiz arasında düzenli sefer yapacak gemileri için İdareden hat izni almak zorundadır. İşletmecinin talebine göre gemilere tarifelerine uymaları şartıyla birden fazla hat için izin verilebilir.

(2) Kıyı tesislerimiz arasında düzenli sefer yapacak gemiler Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olmak zorundadır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında; şehirlerarası taşımacılık yapılan hatlarda adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere İdare tarafından denetim yapılır.

(4) İdare diğer taşıma türlerindeki kapasiteleri ve rekabet şartlarını değerlendirerek kamu yararının gözetilmesi, atıl kapasite oluşumunun ve kaynak israfının önlenmesi veya benzeri nedenlerle hat izinlerini ve gemi kapasitelerini sınırlandırabilir.

(5) İşletmecilerin yaz ve kış tarifelerine geçiş tarihleri, bölgesel iklim şartları dikkate alınarak İdare tarafından belirlenebilir.

(6) Kiralık olarak işletilen geminin satın alınması durumunda mevcut hat izni belgesi belge bitiş tarihine kadar geçerlidir.

(7) İşletmeciler, yolcu ve araç yoğunluğunun oluştuğu özel günlerde gemilerin kalktığı ve yanaştığı kıyı tesisi işleticilerinin uygun görüşü ile ek sefer yapabilir. Ancak gemilerin kalktığı ve yanaştığı kıyı tesisi işleticilerinden alınan ek sefere dair sefer tarih ve saatini belirten uygunluk görüşü DSBS üzerinden ilgili liman başkanlığına sunulur.

(8) İşletmeciler, düzenli sefer yapan gemileri için Bakanlık tarafından kabul gören ve ilan edilmiş olan kulüp ve sigortacılardan hat izni süresince geçerli ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

(9) İşletmeci, hat izni almış olduğu geminin bakım ve onarımı da dahil olmak üzere mücbir bir nedenle çalışamaması durumunda aynı seferi yürütebilecek nitelikte başka bir gemi çalıştırma talebiyle ilgili liman başkanlıklarına başvuruda bulunabilir. İlgili liman başkanlıkları tarafından ikame edilen geminin izinli olunan hatta çalışmasının seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından uygun bulunması ve çalışması süresince geçerli üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına sahip olması halinde İdareye bilgi vermek kaydıyla geminin çalışmasına bir takvim yılı içerisinde en fazla dört aya kadar müsaade edilir.

(10) İşletmecinin hat izni bulunan gemisini başka bir işletmeciye kiraladığını liman başkanlığına bildirmesi halinde mevcut hat izni, bitiş süresinin değişmemesi kaydıyla İdare tarafından askıya alınır.

(11) Kendi seferlerini aksatmamak kaydıyla başka bir işletmeciye ait bir hatta hizmet alım yöntemiyle çalıştırılacak gemiler için ilgili liman başkanlığından izin alınır. Hizmet alım sözleşmesinin ilgili liman başkanlığına ibrazı ve ilgili liman başkanlığının seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından uygun görmesi halinde gemilerin çalışmasına; çalışılacak hattın hizmet alan işletmeci tarafından izinli olan hatlardan biri olması ve tek bir liman başkanlığı idari sınırı içerisinde olması şartlarıyla müsaade edilir.

(12) İşletmeciler, aynı belediye sınırları içinde olan hatta yolcu ve/veya araç taşımacılığı yapacak olan gemileri için ilgili belediyeden veya büyükşehir belediyesinden UKOME kararı, uygunluk görüşü yazısı veya ruhsat belgesi almak zorundadır.